Vitnemål og studiepoeng

Alle som får vitnemål fra fagskoler etter 1. juli 2018 skal få studiepoeng som betegnelse for oppnådd læringsutbytte og normert studietid på vitnemålene sine. Samtidig medfører dette en rett for studenter som har vitnemål som oppgir fagskolepoeng, til å få skrevet ut nye vitnemål som erstatter fagskolepoeng med studiepoeng i en begrenset periode fremover.

§ 17 i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning: "Studiepoeng er en betegnelse på læringsutbytte og normert studietid." Det fremgår videre i § 43 fjerde ledd at "Retten til å få skrevet ut et nytt vitnemål for dem som har vitnemål som oppgir fagskolepoeng, oppheves 31. desember 2020."

Kunnskapsdepartementet har også utarbeidet et kort brev som kan brukes av fagskoleutdannede som ikke ønsker nytt vitnemål. Brevet bekrefter at betegnelsene fagskolepoeng og studiepoeng tatt ved en fagskole betyr det samme. Dette korte brevet finner du her.

Departementet vil gjøre oppmerksom på at det ikke er noen realitetsforskjell mellom et vitnemål med studiepoeng og et med fagskolepoeng. Et vitnemål med studiepoeng gir ikke bedre rettigheter, for eksempel til opptak til høyere utdanning. Selv om betegnelsen på oppnådd læringsutbytte og normert studietid endres ved ikrafttredelse av ny lov, er det fremdeles det konkrete læringsutbyttet som skal legges til grunn ved behandling av søknader om fritak for del av universitets- og høyskoleutdanning. Dette medfører at det ikke er noen automatisk kompatibilitet i studiepoeng tatt ved fagskole og studiepoeng tatt ved universitet eller ved høyskole. Dersom en fagskolestudent eller -kandidat ønsker opptak på universitet eller høyskole, må den institusjonen det søkes opptak ved gjøre en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle for mulighet for fritak for fag og innpassing av vedkommendes fagskoleutdanning.

Det er også verdt å merke seg at det i ny forskrift er vedtatt gradsbetegnelse for fagskoleutdanning.

§ 41. Gradsbetegnelse for fagskoleutdanning

(1) Gradsbetegnelse for fagskoleutdanning av ett til halvannet års varighet (60-90 studiepoeng) skal være "Fagskolegrad". 

(2) Gradsbetegnelse for fullført fagskoleutdanning av to års varighet eller mer (minimum 120 studiepoeng) skal være "Høyere fagskolegrad".

Kilde: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-07-11-1005?q=fagskole

Det er kun vitnemål utstedt etter 1. august 2011 som kan erstattes med nytt vitnemål med studiepoeng.

Bestille vitnemål

For bestilling av nytt vitnemål påløper en avgift på kr. 500,- Dette beløpet overføres til konto 3205 24 81782 og overføringen merkes med:
«Nytt VM/SP», ditt navn, klassen du gikk i og avgangsåret.

Send også en e-post til torstein.oiom@skole.rogfk.no og gi beskjed om at du har betalt.

Tidligere mottatt vitnemål må returneres til skolen før nytt sendes ut.

Det må beregnes en behandlingstid på 30 dager.