Helse, aldring og aktiv omsorg

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudiet Helse, aldring og aktiv omsorg som stedbasert, fagkode FHH12D – tilsvarende 60 studiepoeng.

Hovedfokuset i fagskoleutdanningen i Helse, aldring og aktiv omsorg er å styrke den nødvendige kompetansen blant yrkesutøvere innen eldreomsorg som virksomhet.

Illustrasjoner av arbeid med helse, aldring og aktiv omsorg.

Utdanningen er offentlig finansiert. Kostnader ved studiet er bøker, pc og skrivesaker som studenten selv må kjøpe inn, samt kopi/materiell avgift kr. 500,- per studieår.

Mål for utdanningen

Videreutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard og kan ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med eldre, deres pårørende, frivillige medarbeider og andre yrkesgrupper innenfor fagfeltet. Studiet skal bidra til at studentene etter endt utdanning har gode kunnskaper om den normale aldringsprosessen og hvordan det oppleves å bli gammel. Studentene skal tilegne seg kunnskaper om behandling og rehabilitering av eldre. Dessuten skal de ha kunnskap om forebygging av sykdom, lidelse og funksjonssvikt hos eldre.

Videre legges det vekt på at studentene utvikler evne til nytenkning i fremtidig yrkespraksis og at de i samarbeid med de eldre og deres pårørende blir dyktige i forhold til planlegging og beslutninger som gjelder eldre mennesker.

Opptakskrav

Opptakskrav til utdanningen er bestått videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag:

 • Helsefagarbeider
 • Omsorgsarbeider 
 • Hjelpepleier
   
 • Realkompetanse

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudiet Helse, aldring og aktiv omsorg som stedbasert.

Foreløpig tilbys dette tilbudet kun som stedbasert for de som bor i Stavanger og omegn med 1 undervisningsdag i uken på skolen her i Stavanger, samt 3 dager ved oppstart av nye emner. Krav om minimum 80% oppmøte på hvert emne. Det vil bli avsluttende vurderinger etter hvert emne (prosjektoppgave) og en avsluttende eksamen med individuell muntlig høring på siste emne. 

Vi kan også tilby nettbasert med samlinger. Høsten 2021 med forbehold om oppstart.

 • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
 • Emne 2: Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid.
 • Emne 3: Behandling, pleie og omsorg ved sykdom, skader og funksjonsnedsettelse  
 • Praksis: varighet 10 uker
 • Emne 4: Organisering, system og ledelse
 • Emne 5: Hovedprosjekt

Nettbasert

Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.

 • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
 • Emne 2: Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid.
 • Emne 3: Behandling, pleie og omsorg ved sykdom, skader og funksjonsnedsettelse  
 • Praksis: varighet 10 uker
 • Emne 4: Organisering, system og ledelse
 • Emne 5: Hovedprosjekt

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå læreplanens målsettinger. Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen arbeidsplass innen relevant fagområde. 

Faglærer følger studenten opp i praksis med veiledning, mål og evalueringssamtaler.

Læringsportal

Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal It’s Learning. 

Du finner mer informasjon om studiet i studieplanen. 

Studieplan

Helse aldring og aktiv omsorg stedbasert studieplan

Helsealdring og aktiv omsorg nettbasert studieplan

 

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377