Simulering og ferdighetstrening NYHET

Mål for utdanningen

“Simulering som læringsform har dokumentert effekt og kan brukes i mange sammenhenger, for eksempel ved innøving av kliniske prosedyrer og ferdigheter, trening på behandlingsforløp, til kommunikasjonstrening og teamarbeid for å nevne noe. Simulering gir effektiv kompetanseutvikling, forbedret behandlingskvalitet og ivaretar pasientsikkerheten fordi man skal ha oppnådd et gitt nivå av ferdigheter før man får gjøre det samme på en levende pasient”. Fra: Nasjonal helse -og sykehusplan 2020-2023.

Undervisningsmetodene er i kontinuerlig utvikling. De pedagogiske og didaktiske utviklingstrendene i dag er kjennetegnet av kreativitet, dybdelæring, gode basiskunnskaper og tverrfaglig samarbeid. Skolen har som mål å øke kunnskap og kompetanse for studentene innen nye undervisningsformer, slik at fagskolestudentene er rustet til å møte arbeidslivets nåværende og framtidige behov. Studier viser at simulering hjelper studentene til å se kompleksiteten og etablere en forståelse av læringen. Simulering er et godt potensialt i læringen når den tilbys studentene å praktisere realistiske hendelser i et miljø hvor de kan ha muligheten til å vurdere forskjellige sammenhenger i faget.

I årene som kommer står kommunal sektor ovenfor betydelige utfordringer med å møte en økende etterspørsel etter omsorgstjenester gitt tilgjengelige ressurser og kompetanse. Det er ikke mulig å «rekruttere seg ut av» det økende arbeidskraftsbehovet i helse- og omsorgstjenestene. Derfor kan ikke morgendagens oppgaver løses på samme måte som i dag. På tross av økende digitalisering, er det en voksende erkjennelse av at verken spesialisthelsetjenesten eller kommunesektoren alene, vil ha tilgjengelig kompetanse, kapasitet eller økonomiske rammer til å betjene innbyggernes økte og endrede behov for tjenester.

Helsepersonell er den største innsatsfaktoren i helse- og omsorgstjenesten, og effektiv bruk av arbeidskraften er derfor sentralt for å få bærekraftige tjenester. Det innebærer at personell må utdannes og rekrutteres i tråd med behovene i tjenesten. Praktisk undervisning, gir studentene et større læringsutbytte ved bruk av simulering og teknologiske løsninger. Fagskolen har som mål å øke læringsutbyttet til studentene ved å tilby ulike simuleringsmetoder og muligheten for praktisk trening.

 

Opptakskrav

Opptakskrav er bestått videregående opplæring fra helse- og oppvekstutdanninger med fagbrev og autorisasjon som ambulansearbeider, helsefagarbeider, portør, tannhelsesekretær, apotektekniker, ortopediteknikker, helsesekretær og barn- og ungdomsarbeider. Opptak basert på realkompetansevurdering er også mulig. Ordningen er nærmere beskrevet i forskrift for høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen Rogaland i Kapittel 2. Opptak, studentsamskipnad, skolepenger, studierett og progresjon.

Organisering

Organisering er nettbasert med samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning.  Alle emner har avsluttende eksamen.

Merk: I emne 3 er det obligatorisk oppmøte inntil 3 dager.

Emne 1: Simuleringspedagogikk
Emne 2: Simulering som praktisk metode
Emne 3: Implementering av simulering i kvalitetsforbedring

 

Læringsportal

Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal It’s Learning. 

Du finner mer informasjon om studiet i studieplanen. Studieplanen er for tiden under revisjon, ny plan blir lagt ut så snart den er ferdig.

 

Påmelding

Med forbehold om NOKUT-godkjenning.

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar 2023 til og med 15. april 2023. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai 2023 kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk i samordna opptak

 

Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377

Til toppen