Særskilt tilrettelegging

Studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for spesiell tilrettelegging ved den praktiske gjennomføringen av eksamen, må framsette søknad om dette snarest og senest 3 uker før eksamen til rektor. 

Type tilrettelegging

Eksempler på særskilt tilrettelegging kan blant annet være bruk av særskilte hjelpemidler, utvidet tid, høytlesing av oppgaven eller skjermet eksamensplass.

Dokumentasjon

Søknaden må inneholde dokumentasjon fra sakkyndig instans (f.eks. lege, logoped, psykolog) og beskrivelse av behovet for særordning i eksamenssituasjonen.

Søknadsfrist 

Lever skriftlig søknad sammen med dokumentasjon senest 3 uker før eksamen. Rektor fatter vedtak på bakgrunn av vedlagt dokumentasjon.

Til toppen