Søk studieplass

Hvordan søke?

Gå til nettsiden samordna opptak og registrer deg som søker.

 

Fagskoleutdanning 

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning skal gi kompetanse som kan tas i bruk for å løse oppgaver i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. Fagskoleutdanning skal ha et innhold og omfang som tilsvarer inntil to års utdanning på fulltid.

Departementet kan, etter søknad fra styret for fagskolen, vedta at det kan gis fagskoleutdanning som i innhold og omfang tilsvarer inntil tre års utdanning på fulltid.

 

Opptakskrav

Opptak til fagskoleutdanning krever enten relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring eller generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4, eller tilsvarende realkompetanse.

Spesielle opptakskrav som bestemte fag, fagbrev, svennebrev, karakterer, poeng, opptaksprøver, arbeidserfaringer, autorisasjoner, sertifiseringer eller andre yrkesgodkjenninger skal framgå av studieplan for det aktuelle studieprogrammet.

 

Realkompetanse

Realkompetanse er all kompetanse en person har tilegnet seg gjennom formell, ikke-formell og uformell læring. Dette kan være kunnskaper og ferdigheter tilegnet gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter, eller på annen måte.

Dokumentasjonskrav realkompetanse består av

1) dokumentert utdanning og formell kompetanse

2) dokumentert praksis, arbeidserfaring og kurs

3) dokumentert annen erfaring, ulønnet arbeid, verv m.v. 

4) søkers egenbeskrivelse av kompetanse 

 

Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

 

Forskrift kvalifisering for opptak Fagskolen Rogaland

Forskrift for Fagskolen Rogaland

 

Egenbeskrivelse

Søkere på grunnlag av realkompetanse skal legge ved en egenbeskrivelse av:

  • motivasjon for å søke studiet
  • forventning til studiet og egen rolle som utøver av yrket
  • kurs og tidligere utdanning med betydning for evne til å gjennomfør studiet
  • hvordan søkeren ønsker å gjennomføre studiet praktisk
  • personlige interesser og erfaring søkeren mener er relevant for studiet
  • hvordan søkeren vil bidra til egen læring og å skape et godt læringsmiljø

 

Nyttige lenker: