Informasjon om opptakskrav

Opptakskrav

Opptak til fagskoleutdanning krever enten relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring eller generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4, eller tilsvarende realkompetanse.

Spesielle opptakskrav som bestemte fag, fagbrev, svennebrev, karakterer, poeng, opptaksprøver, arbeidserfaringer, autorisasjoner, sertifiseringer eller andre yrkesgodkjenninger skal framgå av studieplan for det aktuelle studieprogrammet.

Realkompetanse

Realkompetanse er all kompetanse en person har tilegnet seg gjennom formell, ikke-formell og uformell læring. Dette kan være kunnskaper og ferdigheter tilegnet gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter, eller på annen måte.

Dokumentasjonskrav realkompetanse består av

1) dokumentert utdanning og formell kompetanse,

2) dokumentert praksis, arbeidserfaring og kurs,

3) dokumentert annen erfaring, ulønnet arbeid, verv m.v. og

4) søkers egenbeskrivelse av kompetanse og framgår av vedlegg 3.6.1-1 Mal for realkompetansevurdering

 

Forskrift kvalifisering for opptak Fagskolen Rogaland

Forskrift for Fagskolen Rogaland

 

Egenbeskrivelse

Søkere på grunnlag av realkompetanse skal legge ved en egenbeskrivelse av:

  • motivasjon for å søke studiet
  • forventning til studiet og egen rolle som utøver av yrket
  • kurs og tidligere utdanning med betydning for evne til å gjennomfør studiet
  • hvordan søkeren ønsker å gjennomføre studiet praktisk
  • personlige interesser og erfaring søkeren mener er relevant for studiet
  • hvordan søkeren vil bidra til egen læring og å skape et godt læringsmiljø

 

Hvordan søke?

Gå til nettsiden samordna opptak og registrer deg som søker.
Du må logge inn med ID-porten.

Fagskole - søkeprosessen trinn for trinn