Grønt mangesysleri og entreprenørskap (under akkreditering)

Er du en bonde, jobber du innen reiselivsbransjen eller har du erfaring som rådgiver i disse sektorene? Er du interessert i å utforske hvordan gårdsressurser kan utvikles på en mer bærekraftig måte? Da har vi studiet for deg, nemlig grønt mangesysleri og entreprenørskap. 

Fem bilder samlet, av ku, sau, kolonihage, tomatsortering og kvinner som baker - Klikk for stort bilde

 

Bakgrunn

I det norske landbruket har man alltid sett på sammenhengen mellom ressurser, matproduksjon og bosetting. Allerede tidlig på 1800-tallet hadde de fleste flere sysler som levegrunnlag, med både jordbruk, skogbruk, fiske, håndverk og reiseliv. Herav begrepet “mangesysleri”. 

Landbruk er en viktig næring i Ryfylke og den siste tiden har det vært en økende produksjon av sider, vin og ost i regionen. Dette er næringer som ligger tett opp mot reiselivet. Det er derfor behov for mer kompetanse, både i forvaltningen og i produksjonen. Formålet med denne utdanningen er å gi deg innsikt i potensielle muligheter og ressurser som eksisterer innenfor din egen virksomhet. Både regionale og lokale behov vil bli vektlagt, og etter fullført studium skal du vite hvordan du kan få mer utbytte av råvarene du allerede har. 

Innholdet i studiet er basert på innspill fra landbruks- og reiselivsnæringen.

 

Organisering

Studiet er modulbasert med samlinger i Ryfylke i lavsesongen (september-mars). Det vil si at studenten følger undervisningen via opptak på nett utenom samlingsukene. I samlingsukene møtes studentene til undervisning. Det vil legges opp til tre samlinger per emne/modul, til sammen 12 samlinger på to år. 

Varighet og omfang

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng og gjennomføres over to år, fordelt på 4 semestre. 

Moduler

Modul 1: Bedriftsøkonomi og leiing

 Studenten har kunnskap om:

 • Korleis ein les eit rekneskap. Forstår inntekter og kostnader og grunnlag for økonomiske avgjersler i verksemda.
 • Korleis ein utarbeidar ulike budsjett og analysar
 • Eksport til ein mogleg alternativ marknad
 • Vurdering av ulike finansieringsalternativ
 • Å sjå kva potensiale som ligg i det sirkulære i drifta og utnytting av naturressursane i verksemda
 • Mangfaldsleiing innan drift og produksjon
 • HMS-leiing

Modul 2: Marknadsføring og kommunikasjon

Studenten har kunnskap om:

 • Ulike typar salsmetodar
 • Digital nettverksøkonomi, konsekvensar av robotisering og digitalisering for verdiskaping og sysselsetting

      I.  Endringstempo, trekk og trendar ved digitalisering og teknologiutvikling

     II.  Omstillingsbehov-og krav

     III.  Truslar og det moglege

 • Reiselivskunnskap
 • Merkevarebygging - marknadsplan
 • Opplevingsdesign
 • Digitale plattformar
 • Teknologi- og arbeidsprosessar
 • Vertskapsrolla

     I.  Storytelling

     II.  Besøksgard - arbeidstrening/psykiskhelse  

     III.Sosial meistring og livskvalitet

Modul 3: Lokal foredling

Studenten har kunnskap om

 • Verdikjeda/utviklinga av t.d. matprodukt eller opplevingar
 • Foredling av produkt
 • Sirkulærøkonomi og ressursutnytting på eigen gard og produksjon
 • Korleis ein kan utnytte «c-produkt»
 • Korleis finne nye bruksområde for eksisterande produkt
 • Læringsarena for ulike foredlingstradisjonar
 • Korleis ein kan nyttiggjere seg av bygningstradisjonar inn i produksjon og oppleving
 • Korleis utvikle og utnytte nye energiformer i gardsdrifta og formidle denne kunnskapen

Modul 4: Bedriftsutvikling og entreprenørskap

 Studenten har kunnskap om

 • Korleis bedriftsutvikling og innovasjon er viktige moment i utvikling av forretningsplan
 • Natur, økologi og kulturbasert entreprenørskap
 • Tverrfagleg samarbeid si betydning for resultatet
 • Effektar og begrensingar som ligg i

     - lovverk i skjeringspunkt landbruk/reiseliv
     - reguleringsplanlegging
     - areal og miljøplanlegging
     - søknadsarbeid konsesjon, tilskot m.v.
     - korleis utvikle produksjonen av varer og tenester som tek omsyn til beredskap, klima og miljø artsmangfald og samfunnsnytte, m.m.

Opptakskrav

Opptakskrav er enten relevant fagbrev, fullført og bestått videregående opplæring innen naturbruk, eller lang arbeidserfaring fra relevant område. 

Relevante fagbrev:

 • Fagbrev landbruk (NAAGR3) og yrkeskompetanse landbruk (NALBR3), anleggsgartnerfaget, akvakulturfaget, fiske og fangst, reindriftsfaget, idrettsanleggsfag, hestefaget, hovslagerfaget, gartnerfaget, gartnernæring og skogfaget.
 • Fagbrev innen service og samferdsel: IKT-driftsteknikerfaget, IKT-servicefaget, IKT-tjenesteutviklerfaget, kontor- og administrasjonsfaget, logistikkfaget, resepsjonsfaget, reiselivsfaget, sikkerhetsfaget, salgsfaget, yrkessjåførfaget.

Dersom søker ikke har bestått fagbrevet ved søknadstidspunkt, kan opptak skje på vilkår om bestått fagprøve innen 31.12 i opptaksåret (jf. kap. 2 i fagskoleforskriften). 

Vilkår for opptak er beskrevet i kapittel 2 i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-18-2022  

Realkompetanse vil bli vurdert opp mot kompetansemålene i Vg3 fagplaner for et av de aktuelle fagene vist til i avsnittet over.

Påmelding

Med forbehold om at utdanninga vert akkreditert, vil utdanninga vera søkbar i Samordna opptak til hovedopptaket som er 15. april. Fra og med 25. mai kl. 09.00 kan du søke ledige studieplasser (restplasser). 

Husk å legge ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søk her

Sted

Fagskolen Rogaland / samlingssted Ryfylke (mer info kommer) 

Kontakt
Einar Schibevaag 
Faglig ansvarlig
E-post: einar@ryfylkeiks.no