Grønt mangesysleri og entreprenørskap

Er du en bonde, arbeider du innan reiselivsbransjen eller har du erfaring som rådgivar i desse sektorane? Er du interessert i å utforske koss gardsressursar kan utviklas på ein meir bærekraftig måte? Da har me studiet for deg, nemleg grønt mangesysleri og entreprenørskap

Fem bilder samlet, av ku, sau, kolonihage, tomatsortering og kvinner som baker - Klikk for stort bilde

 

Bakgrunn

Det norske landbruket er ein historie om å sjå samanhengen mellom ressursar, matproduksjon og busetting. Alt tidleg på 1800-talet hadde dei fleste fleire syslar som grunnlag for levevegen sin. Jordbruk, skogbruk, fiske, handverk og reiseliv.

Mangesysleri blei det ofte kalla.

Landbruk er ei viktig næring i Ryfylke og den siste tida har det vert ein auke i produksjon av sider, vin og ost i regionen. Dette er næringar som ligg tett opp tl reiselivet. Derfor er det behov for meir kompetanse i forvaltning og produksjon. Formålet med utdanninga er å gje deg innsikt i potensielle mulegheiter og ressursar som eksisterer innanfor egen gard. Både regionale og lokale behov vil bli lagt vekt på og etter fullført studium skal du kunne meir om koss du kan få meir utbytte av råvarene og ressursane du alt har.

Innhaldet i studiet er basert på innspel frå landbruks- og reiselivsnæringa.

Organisering

Studiet er modulbasert med samlingar i Ryfylke i lågsesongen (september-mars). I tillegg noko nettundervising. Det er lagt opp til to - tre samlingar per emne/modul, til saman 12 samlingar på to år.

Varighet og omfang

Studiet er på 60 studiepoeng fordelt på fire emne og blir gjennomført over to år, fordelt på fire semester. 

Moduler

Modul 1: Bedriftsøkonomi og leiing

 Studenten har kunnskap om:

 • Korleis ein les eit rekneskap. Forstår inntekter og kostnader og grunnlag for økonomiske avgjersler i verksemda.
 • Korleis ein utarbeidar ulike budsjett og analysar
 • Eksport til ein mogleg alternativ marknad
 • Vurdering av ulike finansieringsalternativ
 • Å sjå kva potensiale som ligg i det sirkulære i drifta og utnytting av naturressursane i verksemda
 • Mangfaldsleiing innan drift og produksjon
 • HMS-leiing

Modul 2: Marknadsføring og kommunikasjon

Studenten har kunnskap om:

 • Ulike typar salsmetodar
 • Digital nettverksøkonomi, konsekvensar av robotisering og digitalisering for verdiskaping og sysselsetting

      I.  Endringstempo, trekk og trendar ved digitalisering og teknologiutvikling

     II.  Omstillingsbehov-og krav

     III.  Truslar og det moglege

 • Reiselivskunnskap
 • Merkevarebygging - marknadsplan
 • Opplevingsdesign
 • Digitale plattformar
 • Teknologi- og arbeidsprosessar
 • Vertskapsrolla

     I.  Storytelling

     II.  Besøksgard - arbeidstrening/psykiskhelse  

     III.Sosial meistring og livskvalitet

Modul 3: Lokal foredling

Studenten har kunnskap om

 • Verdikjeda/utviklinga av t.d. matprodukt eller opplevingar
 • Foredling av produkt
 • Sirkulærøkonomi og ressursutnytting på eigen gard og produksjon
 • Korleis ein kan utnytte «c-produkt»
 • Korleis finne nye bruksområde for eksisterande produkt
 • Læringsarena for ulike foredlingstradisjonar
 • Korleis ein kan nyttiggjere seg av bygningstradisjonar inn i produksjon og oppleving
 • Korleis utvikle og utnytte nye energiformer i gardsdrifta og formidle denne kunnskapen

Modul 4: Bedriftsutvikling og entreprenørskap

 Studenten har kunnskap om

 • Korleis bedriftsutvikling og innovasjon er viktige moment i utvikling av forretningsplan
 • Natur, økologi og kulturbasert entreprenørskap
 • Tverrfagleg samarbeid si betydning for resultatet
 • Effektar og begrensingar som ligg i

     - lovverk i skjeringspunkt landbruk/reiseliv
     - reguleringsplanlegging
     - areal og miljøplanlegging
     - søknadsarbeid konsesjon, tilskot m.v.
     - korleis utvikle produksjonen av varer og tenester som tek omsyn til beredskap, klima og miljø artsmangfald og samfunnsnytte, m.m.

Sjå studieplanen for Grønt mangesysleri og entreprenørskap her.

Opptakskrav

Opptakskrav er enten relevant fagbrev, fullført og bestått videregående opplæring innen naturbruk, eller lang arbeidserfaring fra relevant område. 

Relevante fagbrev:

 • Fagbrev landbruk (NAAGR3) og yrkeskompetanse landbruk (NALBR3), anleggsgartnerfaget, akvakulturfaget, fiske og fangst, reindriftsfaget, idrettsanleggsfag, hestefaget, hovslagerfaget, gartnerfaget, gartnernæring og skogfaget.
 • Fagbrev innen service og samferdsel: IKT-driftsteknikerfaget, IKT-servicefaget, IKT-tjenesteutviklerfaget, kontor- og administrasjonsfaget, logistikkfaget, resepsjonsfaget, reiselivsfaget, sikkerhetsfaget, salgsfaget, yrkessjåførfaget.

Dersom søker ikke har bestått fagbrevet ved søknadstidspunkt, kan opptak skje på vilkår om bestått fagprøve innen 31.12 i opptaksåret (jf. kap. 2 i fagskoleforskriften). 

Vilkår for opptak er beskrevet i kapittel 2 i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-18-2022  

Realkompetanse vil bli vurdert opp mot kompetansemålene i Vg3 fagplaner for et av de aktuelle fagene vist til i avsnittet over.

Påmelding

Fra og med 31. mai kl. 09.00 kan du søke ledige studieplasser (restplasser). 

Husk å legge ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.

Søknadsfrist: 15. august 2024.

Søk her

Sted

Fagskolen Rogaland / samlingssted Ryfylke (mer info kommer) 

Kontakt
Einar Schibevaag 
Faglig ansvarlig
E-post: einar.schibevaag@skole.rogfk.no