Hygiene og smittevern

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 1-årig deltidsstudium i hygiene og smittevern, både stedbasert og nettbasert. Studiet tas på deltid over 1 år og gir 30 studiepoeng. 

Illustrasjoner av arbeid med hygiene og smittevern.

 

Mål for utdanningen

Formålet med utdanningen er å øke kunnskap og kompetanse for å forebygge og begrense forekomsten av infeksjoner i helse- og omsorgstjenesten. Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten pålegger institusjoner under spesialisthelsetjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven å ha eget infeksjonskontrollprogram og nødvendig antall helsepersonell med innsikt i infeksjonsforebygging (jamfør kap.2 Smittevern i helsetjenesten).

Fagskoleutdanningen hygiene og smittevern skal sikre den enkelte, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse, i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren. Covid-19-pandemien, som rammet oss i mars 2020, skapte et behov for rask mobilisering av tiltak innen de ulike helse- og oppvekstmiljøene. Dagens og morgendagens utfordringer, for samfunnet generelt og innen helse- og sosialsektoren spesielt, innebærer behov for økt kunnskap og kompetanse. Nye retningslinjer, implementering av nye prosedyrer, risikovurderinger og vilje og evne til endringer, ble en nødvendighet.

Fagskoleutdanningen innen hygiene og smittevern er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv. Med tverrfaglig i denne sammenheng menes det at den er rettet mot arbeidstakere med forskjellig faglig bakgrunn innen helse- og oppvekstfagene i videregående opplæring.

En felles videreutdanning for yrkesgrupper på samme nivå vil kunne bidra til at en opparbeider seg ny kompetanse og utvikler kunnskap og forståelse i en felles referanseramme. Tilstrekkelig felles faglig kunnskap og forståelse for faget vil øke sannsynligheten for god kommunikasjon og godt samarbeid. Samtidig vil det legges til rette for et tverrfaglig samarbeid som rettes mot nasjonale føringer innen hygiene og smittevern.

 

Opptakskrav

Opptakskrav til utdanningen er bestått videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag:

 • Helsefagarbeider
 • Portør
 • Ambulansearbeider
 • Tannhelsesekretær
 • Hudpleier
 • Ortopeditekniker
 • Renholdsoperatør
 • Barn og ungdomsarbeider
   
 • Realkompetanse

 

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 1-årig deltidsstudium i hygiene og smittevern, både stedbasert og nettbasert. Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge undervisningen via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver fjerde uke. Resten vil være nettbasert, der studentene blant annet får individuell veiledning. Alle tre emner har avsluttende eksamen.

 • Emne 1: Verdier, etikk og juss  (8 stp)
 • Emne 2: Hygiene, smittevern og mikrobiologi (10 stp)
 • Emne 3: Forebygging og håndtering av smitte (12 stp)

 

Studieavgift

Studieavgift vil være på 2000 kr pr studieår, totalt 2000 kr for 30 stp.

 

Studieplan

Hygiene og smittevern stedbasert og nettbasert studieplan

 

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. 

Søk i samordna opptak

 

Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377