Hygiene og smittevern

Nyhet! Studiet tas på deltid over 1 år og gir 30 studiepoeng. 

Illustrasjoner av arbeid med hygiene og smittevern.

 Utdanningen er offentlig finansiert. Kostnader ved studiet er bøker, pc og skrivesaker som studenten selv må kjøpe inn, samt kopi/materiell avgift kr. 500,- per studieår.

Mål for utdanningen

Formål med utdanning er å øke kunnskap og kompetanse for å forebygge og begrense forekomsten av infeksjoner i helse- og omsorgstjenesten. Forskrift om smittevern i helse og omsorgstjenesten pålegger institusjoner under spesialisthelsetjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven å ha eget infeksjonskontrollprogram og nødvendig antall helsepersonell med innsikt i infeksjonsforebygging (jamfør kap.2 Smittevern i helsetjenesten)

Fagskoleutdanningen i Hygiene og smittevern skal sikre den enkelte, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren. Covid 19 pandemien som rammet mars 2020 skapte behov for rask mobilisering av tiltak innen de ulike helse- og oppvekstmiljøer. Dagens og morgendagens utfordringer både for samfunnet generelt og innen helse- og sosialsektoren spesielt innebærer behov økt kunnskap og kompetanse. Nye retningslinjer, implementering av nye prosedyrer, risikovurderinger og vilje og evne til endring ble en nødvendighet.

Fagskoleutdanningen innen Hygiene og smittevern er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv. Med tverrfaglig i denne sammenheng menes at den er rettet mot arbeidstakere med forskjellig faglig bakgrunn innen helse- og oppvekstfagene i videregående opplæring.

En felles videreutdanning for yrkesgrupper på samme nivå vil kunne bidra til at en opparbeider seg ny kompetanse, utvikler kunnskap og forståelse i en felles referanseramme. Tilstrekkelig felles faglig kunnskap og forståelse for faget vil øke sannsynligheten for god kommunikasjon og godt samarbeid. Samtidig vil det legges til rette for et tverrfaglig samarbeid som rettes mot nasjonale føringer innen hygiene og smittevern.

Opptakskrav

Opptakskrav til utdanningen er bestått videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag:

 • Helsefagarbeider
 • Portør
 • Ambulansearbeider
 • Tannhelsesekretær
 • Hudpleier
 • Ortopeditekniker
 • Renholdsoperatør
 • Barn og ungdomsarbeider
   
 • Realkompetanse

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 1-årig deltidsstudier Hygiene og smittevern både som stedbasert og nettbasert. Du kan enten delta på samlinger på skolen her i Stavanger eller du kan følge via PC (direkte eller i ettertid). Samlinger er ca. hver 4. uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuell veiledning. Alle emner har avsluttende eksamen.

 • Emne 1: Verdier, etikk og juss  (8 stp)
 • Emne 2: Hygiene, smittevern og mikrobiologi (10 stp)
 • Emne 3: Forebygging og håndtering av smitte (12 stp)

Læringsportal

Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal It’s Learning.

Studieplan

Hygiene og smittevern stedbasert og nettbasert studieplan

 

Påmelding

Du kan søke hvert år fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert. 

Søk i samordna opptak

 

Kontaktinformasjon

Avd. Helse- og oppvekstfag
Kontoret
Epost: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 53 00

Jorunn Løge
Avdelingsleder
E-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no
Telefon: 926 89 377