Prosjekter

Fagskolen Rogaland er involvert i mange ulike prosjekter. Her er noen av prosjektene vi er involvert i. 

Internasjonale prosjekter

Current International Activities

Past International Activities

 

Autonome droner og kompetanse for digital omstilling

I dette prosjektet skal de ansatte ved de tekniske fordypningene ved Fagskolen Rogaland få forhøyet sin kompetanse innen droner i luft og sjø. Prosjektet har to samarbeidsbedrifter, Stinger Technology og Tau autonomisenter. De ansatte får mulighet til å ta kurs innen luftdroner og kurs for mini ROV i sammen med samarbeidsbedrifter og innleide instruktører. Målet med prosjektet er å implementere dronekompetanse inn i de eksisterende studieplaner for de tekniske fordypningene. Det skal i tillegg investeres i innkjøp av droner, miniubåt og det skal etableres et droneverksted.

 

Ny utdanning - Karbonfangst og lagring (10 stp)

I dette prosjektet skal ansatte ved petroleumsavdelingen få kompetanseheving innen metoder for å fange CO2 og lagre den sikkert. I prosjektet skal det lages en ny studieplan for et emne på 10 studiepoeng som skal tilbys interne studenter for de tekniske fordypningene. Prosjektet er et viktig tiltak for å gjøre petroleumsutdanningen mer fremtidsrettet. Petroleum og energibransjen er i endring og studiene må tilpasses den nye virkeligheten.

 

UMFAG - Bruk av virtuell utvidet virkelighet

Fagskolen Rogaland har søkt om og fått innvilget prosjekt: «UMFAG-2022/10041 - Bruk av virtuell og utvidet virkelighet i helse- og oppvekstutdanninger» Prosjektet er finansiert av HK-dir og Fagskolen Rogaland. Prosjektet pågår i perioden august 2022 til desember 2023.

Vi ønsker med dette prosjektet å videreutvikle mulighetene som teknologien knyttet til VR og AR gir oss og studentene våre. Med den satsingen dette prosjektet innebærer, vil skolen også oppleves mer moderne og attraktiv for våre studenter. Med en skolehverdag preget av oppdatert undervisningsteknologi og -metoder vil studentene oppleve økt trivsel og dermed indirekte kunne bidra til økt gjennomføring og studieprogresjon.

Skolens strategi har fokus på å gi studentene en teknologisk oppdatert, arbeidslivsrelevant og praktisk utdanning. Dette stiller derfor store krav til nye undervisningsmetoder, læringsteknologi og kompetanseheving for undervisningspersonalet. Fagskolen har som mål å øke læringsutbyttet til studentene ved å tilby ulike simuleringsmetoder og muligheten for praktisk trening. Til dette trenger vi å videreutvikle fasilitetene med VR- og AR utstyr, innkjøp og utvikling av programvare, kompetanseheving av undervisningspersonell samt utvikle undervisningsopplegg og didaktiske metoder.

Undervisningsmetodene er i kontinuerlig utvikling. De pedagogiske og didaktiske utviklingstrendene i dag er kjennetegnet av kreativitet, dybdelæring, gode basiskunnskaper og tverrfaglig samarbeid. Skolen har som mål å øke kunnskap og kompetanse for lærere og studenter innen nye, smarte helseteknologier, slik at fagskolestudentene er rustet til å møte arbeidslivets nåværende og framtidige behov.

Birgitte Husberg demonstrerer hvordan helsestudentene kan øve seg på pasienthåndtering med VR-briller. - Klikk for stort bilde

 

Batteriverdikjeden

Batteriverdikjeden er et prosjekt Fagskolen Rogaland deltar i sammen med Beyonder, Morrow, Vianode, Fagskolen Vestfold og Telemark og koordinert av Fagskolen i Agder. Hensikten med prosjektet er å danne kompetansemoduler som batteriindustrien skal kunne sette sammen til å utdanne sine ansatte, det er utviklet 8 korte moduler. Batteribedriftene er tett på utviklingen av modulene og bidrar til å sørge for at det utvikles i tråd med kompetansebehovet de har. Prosjektet sendte søknad til NOKUT 15.september og planlegger å kjøre pilot i 2023.

Prosjektet kommer som et av to prosjekter som skal bidra til å dekke et behov som en ny næring har definert i prosjektet Battkomp

 

Ny utdanning - Batterifagskolen (60 stp)

Samarbeidsprosjekt mellom Fagskolen Vestland, Fagskolen Nordland, Fagskolen Innlandet og Fagskolen Rogaland med Fagskolen Viken som prosjektleder, for å etablere Norges første fagskulestudium for batteriindustrien.

Utdanningen hadde oppstart Januar 2023 for pilotkjøring av 60 stp.

Utdanningen består av 6 emner, og Fagskolen Rogaland har ansvaret utvikling og gjennomføring av modulen «Batteriindustri og bærekraft».

Emneoversikt:

  • Emne 1:   Batteriindustri og bærekraft
  • Emne 2:   Elektrokjemi og materialteknikk for batterier
  • Emne 3:    Fleksibel digitalisert batteriproduksjon
  • Emne 4:    Logistikk og sporbarhet i produksjonen
  • Emne 5:    SMART vedlikehold
  • Emne 6:    Industriell Intelligens

 

Vindkraft og energilagring 

Fagskolen Rogaland ble tildelt HK-dir midler for å utvikle bransjeprogram innen «Vindkraft og Energilagring». Det er blitt utviklet tre emner à 10 stp som sammen skal gi innføring i vindkraft, sikkerhet og HMS ved vindkraft og energi og energilagringsystemer. Det er sendt søknad til NOKUT 15.september for akkreditering.

 

Ny utdanning - Cybersikkerhet

Vi er i gang med å utvikle et studie som omhandler Cybersikkerhet. 
Cybersikkerhet handler om å beskytte datamaskiner, nettverk og digitale systemer mot uautorisert tilgang, angrep og skade. Dette omfatter blant annet å beskytte sensitive data og personopplysninger, forhindre datatyveri og å hindre at digitale systemer blir infisert av virus eller annen skadelig programvare.

Cybersikkerhet er viktig fordi vår digitale hverdag blir stadig mer avhengig av digitale systemer og tjenester. Cyberangrep kan føre til store økonomiske tap, tap av sensitive data og personopplysninger, og i verste fall kan det true folks sikkerhet og liv. Derfor er det viktig at selskaper, organisasjoner og enkeltpersoner tar cybersikkerhet på alvor og tar nødvendige tiltak for å beskytte seg mot cybertrusler.

 

T-Shore

T-shore (Technical Skills for Harmonized Offshore Renewables Europe) er et EU Erasmus+-prosjekt hvor fem land og 12 partnere samarbeider om å utvikle kompetanse innen offshore vind og fornybar energi.

Prosjektets mål er å etablere et internasjonale privat-offentlige samarbeidet når det gjelder utdanning, forskning og utvikling med fokus på havvindsektoren. Prosjektet har som mål å styrke samarbeidet mellom alle partnere og løfte de allerede etablerte regionale partnerskapene ved å bruke ulike strategier og aktiviteter.

Prosjektet vil skape innovative tilnærminger for kompetansetilbud i offshore fornybar energisektor ved å koble sammen offshore energihotspots spredt over hele Europa, og for å stimulere innovasjon og samarbeid mellom VET-leverandører, industri og forskningsinstitutter.

T-shore ser muligheten for å bli et regionalt fyrtårn og et yrkessenter (CoVE) som sikrer utvikling av yrkesutdanning for å støtte offshore fornybar energimarkedet samt fokusere på ny grønn kompetanseetterspørsel i forhold til denne ordren for å støtte den grønne kraftomstillingen Europa gjennomgår.

Under paraplyen VET og opplæring av globale kompetanser, vil T-shore forsøke å møte følgende utfordringer:

1. Behovet for å oppskalere / omskolere og designe nye undervisnings- og opplæringsprogrammer for å møte kravene til det raskt voksende offshore-markedet for fornybar energi.

2. Behovet for nye forretningsmodeller, bedre privat/offentlig samarbeid mellom AMK-opplærings- og utdanningstilbydere og industrien skaper bærekraftige nye forretningsmodeller med fokus på infrastruktur for ny AMK-læring.

3. Behovet for internasjonalt samarbeid mellom VET-tilbydere i offshore-feltet for å kombinere kompetanse; sammen kan vi utrette mye mer.

4. Behovet for å forstå hvilke nye grønne jobbprofiler som trengs i forhold til offshore og koblingen til nye teknologier knyttet direkte til offshore fornybar energimarkedet.

Mål for T-shore

De viktigste prosjektmålene er:

1. Utvikling og etablering av et europeisk nettverk av VET-skoler og VET-opplæringssentre innen offshore vindenergi.

2. Etablering av sterke bånd mellom bedrifter og VET-leverandører og kombinere disse interessentene for å møte bransjens reelle kompetanse- og opplæringsbehov.

3. Definere en rekke nye kompetanseprofiler og utvikle avanserte digitale og evidensbaserte opplæringsmetoder og materiell i et arbeidsbasert læringsmiljø.

 

 

 

 

 

 

 

Mer om disse prosjektene kommer etter hvert:

  • Robotisering
  • Karbonfangst og lagring
  • Nye utdanninger