Forpleiningsleder i maritim sektor

Utdanningen skal gi deg kunnskap i ledelse, økonomi, varekunnskap, hygiene, ernæring, renhold og vedlikehold, i tillegg til innsikt i kommunikasjon og kulturforståelse.

Forpleiningsleder er en lederstilling innen maritim sektor som gjerne har ansvaret for matservering, lagring av mat (kjøl-/frys- tørrproviant), innkjøp samt renhold og vedlikehold av innredning, tekstiler, og arbeids- og lagerrom for mat om bord. Stillingen har oftest også personalansvar.

Bilde av fyrtårn ved havet som brukes i klasserom for støydempende effekt. - Klikk for stort bilde Jostein Remi Arnø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den maritime næringen og offshorenæringen er internasjonale næringer hvor mennesker fra mange kulturer er ansatt. Dette stiller store krav til forpleiningsledere om innsikt i sentrale fagområder som ledelse, økonomi, varekunnskap, hygiene, ernæring, renhold og vedlikehold, i tillegg til innsikt i kommunikasjon og kulturforståelse.

Etter at stuertutdanningen ble lagt ned i Rogaland på 1990-tallet, har det ikke vært en lederutdanning som dekker behovene maritimt og offshore har for slik kompetanse.

Utdanningen vil hjelpe rederiene til å oppfylle kravene i MLC2006 kapittel 3, A3.2 Kost og forpleining – som blant annet sier at forpleiningspersonell skal være godt opplært for sine stillinger.

Du lærer å

  • administrere og lede mannskapet om bord
  • anvende relevant faglig utstyr, råvarer, materialer, teknikker og relevante uttrykksformer innen fagområdet
  • utvikle og forbedre arbeidsmetoder, strukturer, prosedyrer, produkter og tjenester av relevans for yrkesutøvelsen som forpleiningsleder
  • finne informasjon og fagstoff for problemstillinger som er relevante for en forpleiningsleder
  • anvende faglig kunnskap om organisasjon og ledelse, ernæring, varekunnskap, hygiene og renhold, økonomi og logistikk på praktiske og teoretiske problemstillinger innen forpleiningslederyrket
  • forstå forpleiningsfagets betydning for helse og trivsel, arbeidsmiljø og ressursutnyttelse som del av et helhetlig samfunns- og verdiskapingsperspektiv

Undervisningsmåter

Undervisningen vil bli lagt opp med forelesninger fra 10 til 30 minutter. Disse forelesningene vil være tilgjengelig som opptak, slik at de kan brukes når det måtte være hensiktsmessig. Forelesningene vil bli fulgt opp med oppgaver individuelt og i grupper. Undervisningen vil også bli lagt til rette for diskusjonsgrupper med lyd og bilde og opplegg for samskriving over nett. Faglærere vil veilede studentene individuelt og i grupper og over nett. På denne måten kan studentene delta i faglig læringsarbeid både muntlig og skriftlig. Du har faglærere med god kjennskap til bransjen, og som har tidligere seilt world wide både på skip og offshore. Slik sikrer vi at dem teoretiske perspektiva står i sammenheng med virkeligheten.

Bilde av studenter. - Klikk for stort bilde

Hva kan du jobbe med?

Etter fullført utdanning dekker du det teoretiske grunnlaget for å kunne jobbe som Forpleiningsleder i den maritime næringen og offshorenæringen. Utdanningen vil også kunne være relevant for andre sektorer, men er innrettet slik at særlige behov for maritim sektor er dekket.

 

Organisering

1-årig Heltid, nettbasert med en to-dagers obligatorisk samling i emnene 4 og 5, 60 studiepoeng
Sted: Haugesund
Oppstart: August 2024

 

Studentbetaling

Studenten betaler kr 3500,- per skoleår som inkluderer kopiavgift, semesteravgift til ONF og annet.

 

Påmelding

Du kan søke fra og med 1. februar til og med 15. april. Etter 15. april kan du fortsatt søke opptak på ledige studieplasser i Samordna opptak fra og med 31. mai kl. 09.00. 

Husk å legg ved:

  • Dokumentasjon på relevant fagbrev eller arbeidserfaring for å bli realkompetansevurdert.
  • Arbeidserfaring må være bekreftelse, attest eller tjenestebevis og må inneholde stillingsstørrelse, stillingstittel, omfang og arbeidsoppgaver.
  • Relevant vitnemål.

Søk i samordna opptak

 

Forpleiningsleder i maritim sektor - opptakskrav

Ett av følgende krav må oppfylles:

 

Kontaktinformasjon

Øyvind Stensen Winterhus
Faglig ansvarlig
oyvind.stensen.winterhus@skole.rogfk.no

Kontoret
haugesund-fagskole@skole.rogfk.no 

 

Studieplan og bokliste

Bokliste - FORPLEININGSLEDER (PDF, 195 kB)

3.1.2-203 Studieplan Forpleiningsleder nettbasert m samling r3v8 (PDF, 330 kB)

 

Sikkerhetskurs

Studenten må betale for grunnleggende sikkerhetsopplæring i tråd med gjeldende krav for arbeid om bord i fartøy og installasjoner - jfr. STCW konvensjonens regel VI/1 og tabeller AV/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4. (for eksempel GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere som skal jobbe på offshore installasjon, eller STCW IMO50 – Sikkerhetskurs for sjøfolk).