Visjon og mål

SNU har som visjon å være en spydspiss for nyskapende utdanninger, gjennom engasjerende læring og samarbeid.

Mål

Det overordnede målet med senteret er å heve statusen til høyere yrkesfaglig utdanning og stimulere til utvikling av fremragende kvalitet i utdanningene. Senterets skal også stimulere til økt samarbeid mellom fagskoler, mellom ulike utdanningsnivå, og styrke samarbeidet med arbeidslivet. En viktig del av arbeidet er å formidle kunnskap og erfaring gjennom et bredt spekter av passende arenaer.

Senterets 5 mål:

  1. Utvikle nyskapende og aktive læringsformer 
  2. Utvikle eksisterende utdanninger gjennom kunnskapsoverføring om og prøve ut aktive læringsformer, samarbeidslæring og simulering
  3. Utvikle nyskapende samarbeidsmodeller med arbeidslivet.
  4. Prøve ut samarbeidsmodeller gjennom å utvikle nyskapende utdanningstilbud i sektorer som bidrar til regional og nasjonal vekst og omstilling.
  5. Formidle resultat og erfaring fra senterets arbeid med nyskapende og nettverk som bidrar til kvalitetsutvikling og synlighet av hele fagskolesektoren som regional, nasjonal og internasjonal læringsarena